ឥណ្ឌាដាក់ទុន២ពាន់លានដុល្លារប្រជែងឥទ្ធិពលចិននៅ ម៉ាល់ឌីវ ក្រោយអោយខ្ចី១ពាន់លានដុល្លារសងចិន

ឥណ្ឌាបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសមួយទៀតប្រឆាំងនឹងចិនដែរ គឺប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលពាន់លានដុល្លាររបស់ចិនជះទៅលើកូនកោះម៉ាល់ឌីវ។ ការ​ប្រឆាំងរបស់ឥណ្ឌា គឺជាការសង្រួមខ្លួនពាំនាំលុយពាន់លានដុល្លារ​ដើម្បី​ទៅ​ប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់សត្រូវអ្នកជិតខាងនៅទីនោះ។

Previous Post Next Post