ចិនបញ្ជាឲ្យយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវាយប្រហារអាមេរិកមុនទេ រង់ចាំអ៊ុតលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាមេរិកខែវិច្ឆិកាសិន

វាពិតជារឿងពិបាកទទួលយកបានសម្រាប់ចិនដែលសេរីភាពនាវាចរណ៍នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានរួមតូចជាងមុន និងឃ្លាំមើលដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ។សហរដ្ឋអមេរិកដែលជាប្រទេស មកពីទ្វីប ........


Previous Post Next Post