អាមេរិកបញ្ជូនB-2 បីគ្រឿងប្រឈមនិងH-6J bomber របស់ចិននៅសមុទ្រចិន ខាងត្បូង

អាមេរិកបញ្ចូនB-2ភ្លាមៗ ប្រឈមនឹងចិនបញ្ចូនយន្ដហោះទម្លាប់គ្រាប់បែក3មួយ គ្រឿងទៅសមុទ្រចិន ខាងត្បូង សារព័ត៌មានអន្ដរជាតិចំនួនពីរដ៏ល្បីល្បាញ គឺ Sputnikរុស្ស៊ី និង Washington Examiner បានចេញ ផ្សាយនូវព័ត៌មានមុន ក្រោយ គ្នាបន្ដិចកាលពីថ្ងៃទី១២សីហាអំពីករណី ចិនបញ្ចូនយន្ដហោះទម្លាប់គ្រាប់ បែកមួយ គ្រឿងទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ហើយអាមេរិកក៏បញ្ចូនតាម ក្រោយ មួយ គ្រឿងដែរ។

⏲️⏲️ឱកាសពិសេសម្រាប់សមាជិកថ្មីថ្ងៃនេះ!

Previous Post Next Post