ចឹងបានគេថា”មនុស្សកុំមេីលងាយមនុស្ស” ឃើញគ្នាស្លៀកពាក់ខោមិនខោ អាវមិនអាវ ចូលកន្លែងលក់ឡានទំនើប នាំគ្នាប្រើក្រសែភ្នែកមើលងាយ និងនិយាយមិនសមរម្យ ចុងក្រោយ…

ប្រទេសថៃ : នៅពេលថ្មីៗនេះមានការស៊ែរ និងចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គមពីរឿងដែលគួរអោយហួសចិត្តមួយ បុរសម្នាក់នេះបានចូលទៅយកឡានដែលខ្លួនឯងកម៉្មង់ ដេាយការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យ (តាមរូបភាព)។

 ដោយពេលគាត់កំពុងដើរមើលរថយន្ត ខ្សែភ្នែកមើលងាយជាច្រើនកំពុងសម្លឹងផ្តោតលើរូបគាត់ បន្ទាប់មកធេី្វអេាយអ្នកលក់ឡាននិយាយមិនសមរម្យ ទៅកាន់បុរសនេាះ តែក្រាយដឹងថាបុរសនោះបានមកយកឡានដែលខ្លួនកម្ម៉ង់ក៏ បានធ្វើការសុំទេាស។ សរុបមកគេចង់និយាយថា ធ្វេីមនុស្សកុំមេីលងាយមនុស្សលេីការស្លៀកពាក់៕ប្រភព ៖ komsan.khmer-note.com
Previous Post Next Post