ភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតពេលឃើញអ្នកមីងធ្វើតេស្តគុណភាពទឹកសុទ្ធល្បីៗនៅស្រុកខ្មែរ!!! មិនមើលមិនបាន...និងកុំភ្លេចជួយ Share ឲ្យខ្មែរបានឃើញ

 អ្នកមីងម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូដែលគាត់បានពិសោធន៍លើប្រភេទទឹកសុទ្ធល្បីៗនៅកម្ពុជា លទ្ធផលបង្ហាញថាទឹកខ្លះមិនបានទឹករ៉ូបីនេរបស់រដ្ឋផង ខ្លះថែមទាំងមានជាតិអាសុីតច្រើនទៀត។
សូមក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធទាំងនេះធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកការពិតថាតើមីងគាត់ធ្វើតេស្តហ្នឹងពិត ឬអត់? បើពិតសូមក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសុទ្ធដែលមានកម្រិតជាតិអាសុីតច្រើននោះធ្វើការកែប្រែដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខ និងដើម្បីសុខភាពអ្នកទទួលទានផងដែរ។ បំណងល្អដោយស្មោះពីផេគយើងខ្ញុំ។

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

ប្រភព ៖  chongdoeng.com
Previous Post Next Post